POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z usług mall- Art4Fun - Xtraplan i odwiedzanie stron Xtraplan jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej polityki ochrony prywatności.

Przed każdym skorzystaniem z usług Xtraplan i odwiedzając serwisy Xtraplan należy zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami Polityki Prywatności, prosimy nie korzystać z naszych usług ani użyteczności serwisów oferowanych poprzez systemy rejestracji i logowania. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Xtraplan przykłada wiele uwagi ochronie prywatności informacji dotyczących użytkowników usług i serwisów. W czasie korzystania z usług i serwisów można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.

***

Xtraplan jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 925 ze zm.). Xtraplan bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z polskim i europejskim prawem ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Dane osobowe użytkowników uzyskiwane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane przez Xtraplan w następujących celach:

Zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy (świadczenia usług), w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO- wykonanie umowy);
Wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, tj:


Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami prawa.


Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystali:

Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO - obowiązek prawny)
Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności dane podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)
Przez czas, w czasie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w szczególności otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO- uzasadniony interes Administratora).
Wykrywania nadużyć i zapobiegania nadużyciom – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - uzasadniony interes Administratora).
Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w szczególności obejmuje sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - uzasadniony interes Administratora).
Wsparcia obsługi, w szczególności informowania o awariach, o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Xtraplan samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych i statystyk– przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).
Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą. Treść zgody użytkownika będzie określać w jakim celu będziemy przetwarzali dane osobowe danego użytkownika.

Bez rejestracji przez użytkownika nie możemy wykonywać usług objętych umową.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe takie jak:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania/adres wysyłki,

- adres email,

- numer telefonu,

- datę urodzenia (opcjonalnie),

- płeć (opcjonalnie)

- login i hasło

niezbędne do korzystania z niektórych serwisów i usług Xtraplan. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, produktach oraz dostępnych promocjach a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla poszczególnych celów wskazanych przez Xtraplan.

Podczas zawierania umowy lub w czasie jej trwania użytkownicy mogą zamówić dodatkowe usługi, a także mogą skorzystać z funkcji nieobjętych dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania danych użytkownika w sposób inny, niż opisany w Polityce Prywatności, brakujące informacje przekażemy użytkownikowi przed uzyskaniem tych danych.

Dane z pola z formularza rejestracyjnego „Imię” „Nazwisko” są rejestrowane w systemie informatycznym Xtraplan jedynie w celach identyfikacyjnych (do identyfikacji w serwisie służy powołana nazwa, zwana również „loginem” oraz ustanowione przez użytkownika „hasło”). Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Podawany przy rejestracji przez użytkownika adres e-mail jest wykorzystywany jako login, a także w celu świadczenia usług przez Xtraplan i przypomnienia hasła (na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłany, na odpowiedni wniosek użytkownika złożony serwisie e-mail z informacją przypominającą hasło do serwisu). Pola „płeć” i „data urodzenia” służą przekazaniu dalszych informacji o użytkowniku, opcjonalnie, stosownie do woli użytkownika. Wszystkie dane podawane przez użytkownika przy rejestracji są wykorzystywane jedynie w celach opisanych powyżej.

Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest zawsze dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu (dane niezbędne do założenia konta (i profilu) są określone w formularzu rejestracyjnym. Założenie przez użytkownika konta następuje automatycznie po dokonaniu procesu rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w formularzu rejestracji.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych serwisów Xtraplan są przetwarzane dla potrzeb serwisów i będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z Xtraplan na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i RODO:

Dane użytkowników przekazujemy:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonaniu naszych usług:
podwykonawcom usług, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub pośredniczących w organizacji akcji marketingowych;
obsługującym sieć teleinformatyczną, nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
podmiotom, które wspierają nas przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta
podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną czy księgową
innym administratorom danych przetwarzającym dane użytkowników we własnym imieniu:
podwykonawcom usług, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub pośredniczących w organizacji akcji marketingowych
podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu zapewnienia działania usługi POLECENIE ZAPŁATY oraz dokonania zwrotów na rzecz użytkowników
podmiotom nabywającym wierzytelności w sytuacji, gdy użytkownik nie płaci naszych rachunków
Jeżeli użytkownik dokona zapłaty za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonał użytkownik zapłaty. Dane te będziemy przetwarzali:

w celu sprawdzenia czy użytkownik dokonał prawidłowej zapłaty a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO - wykonanie umowy)
w celu dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO –uzasadniony interes Administratora).
w celach statystycznych i analitycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO –uzasadniony interes Administratora).
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przez naszych partnerów świadczących usługi w imieniu lub dla Xtraplan. Umowy zawarte z takimi podmiotami zobowiązują je jednak do traktowania Państwa danych z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Newslettery:

Administrator świadczy usługę newslettera wyłącznie dla użytkowników, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych będzie skutkowało brakiem możliwości wysyłki newslettera.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez użytkownika.

Dane osobowe w ramach usługi newslettera są przetwarzane:

w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy
w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawa prawna (w tym profilowania): art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera
w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisach;
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
Prawa każdego użytkownika:

Dysponentem danych osobowych jest wyłącznie użytkownik, którego dane dotyczą.

Każdy użytkownik posiadający profil użytkownika ma prawo do:

wglądu do własnych danych osobowych ujętych w profilu użytkownika (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika, po zalogowaniu się na konto)
poprawiania lub sprostowania zawartych informacji w profilu użytkownika (prawo realizowane wyłącznie poprzez edytowanie profilu użytkownika. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian (z wyłączeniem możliwości zmiany nazwy użytkownika, tj. loginu, którym jest adres email podany przez użytkownika).
Każdy użytkownik ma prawo także:

żądania zaniechania przetwarzania jego danych osobowych i usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych. Prawo to jest realizowane poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika wysłanego z konta e-mail podanego do skorzystania z opcji przypomnienia hasła na adres rezygnacja@XtraPlan.pl
Żądanie zaniechania przetwarzania skutkuje usunięciem danych z formularza rejestrowego (ewentualnie tych danych w późniejszym czasie zmienionych poprzez edycję danych konta), widocznych dla wszystkich użytkowników serwisu z serwisu. Nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące poprzednich zakupów użytkowników dla celów sprawozdawczości, zapewnienia zgodności i naszej odpowiedzialności za świadczone usługi.

Żądania ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku). Prawo to realizowane poprzez żądanie ograniczenia przetwarzania określonych danych zamieszczonych w ramach profilu użytkownika wysłanego z konta e-mail podanego do skorzystania z opcji przypomnienia hasła na adres rezygnacja@XtraPlan.pl.
Przeniesienia danych do innego administratora danych lub Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO.
Aby mieć pewność, że użytkownik jest uprawniony do złożenia danego wniosku możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie użytkownika.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej każdy użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych danego użytkownika (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych użytkownika w tym konkretnym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą użytkownicy w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku danego użytkownika, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzani danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów danego użytkownika, jego praw i wolności
Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli udzielą nam Państwo zgody na wykorzystanie danych i zgoda ta zostanie przez Państwa wycofana, to nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

Skargi mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Xtraplan:

iod@XtraPlan.pl

Xtraplan jako administrator danych osobowych wypełnił obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Xtraplan przetwarza dane użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania usług, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają Xtraplan w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Xtraplan korzysta z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i świadczonych usług.

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych,
profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
Partnerzy Xtraplan:

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są na stronach naszego serwisu. Jeśli w serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Xtraplan zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.

Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisów Xtraplan, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek Xtraplan.

Jeśli nie życzą sobie Państwo więcej otrzymywać informacji o usługach i promocjach Xtraplan, proszę odesłać maila z tematem „rezygnacja” na adres rezygnacja@XtraPlan.pl , co będzie równoznaczne z rezygnacją. Mogą Państwo także zastosować procedurę zgłoszenia sprzeciwu, o której mowa powyżej.

*****

Identyfikacja odwiedzających Serwisy Xtraplan:

Polityka Cookies Xtraplan:

Xtraplan wskazuje, iż poprzez korzystanie z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej, jak również poprzez korzystanie z usług za pośrednictwem serwisów internetowych lub otrzymywanie od Xtraplan wiadomości e-mail użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”) zgodnie z niniejszą Polityką cookies.

Od czasu do czasu Xtraplan może wprowadzić do łączącego się z jej serwisem komputera pewne informacje, aby za ich pośrednictwem móc identyfikować jego użytkownika. Informacje te znane są powszechnie pod nazwą "cookies". Dzięki "cookies" Xtraplan dowiaduje się jak i kiedy wizytujący korzystają z jej usług i serwisów, co ułatwia Xtraplan na bieżąco dostosowywać zasoby serwisów i usług do potrzeb klienta. Dodajmy, że "cookies" Xtraplan używa jedynie w celu dostępu do informacji zapisywanych na Państwa dysku twardym wyłącznie przez "cookies" wysyłanych tylko z tego serwisu. Stosowanie "cookies" jest standardem wykorzystywanym przez wiele witryn internetowych. "Cookies" są przechowywane w Państwa komputerze, a nie w serwisach Xtraplan.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać "cookies" lub gdy chcą być Państwo informowani o ich nadejściu, prosimy o odpowiednie ustawienie przeglądarki, jeśli posiada ona taką opcję.

Z „cookies” mogą korzystać także podmioty współpracujące z Xtraplan, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies:

Pliki cookies wykorzystywane są w celu lepszego zrozumienia mechanizmu działania aplikacji i stron internetowych oraz do optymalizacji korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Dzięki „ciasteczkom” podmioty, które je przesyłają, mogą analizować wydajność strony internetowej lub aplikacji mobilnej, identyfikować użytkowników i zapamiętywać ich preferencje, w lepszy sposób rozpoznawać, czy dany komputer lub inne urządzenie (a zatem prawdopodobnie ich użytkownik) odwiedzał już wcześniej tę stronę internetową, a także przedstawiać spersonalizowane reklamy.

Zmiany:

Xtraplan zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w zasadach Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies”, zmian zasobów niniejszego serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do niniejszego serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu mogą, ale nie muszą być o tym uprzedzeni.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności i/lub Polityki „cookies” prosimy je kierować na adres info@XtraPlan.pl